Az Entegro Kft. (Telephely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a ) a jelen Általános Javítószolgáltatási Feltételekben (a továbbiakban: az „ÁJF”) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

1. Az ajánlat és a megrendelés

1.1. A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a szervizben. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony az ajánlat elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. Az Entegro Kft. ajánlata a kibocsátása napjától számított 15 napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli megrendelői nyilatkozatnak ezen határidőn belül kell visszaérkeznie az Entegro Kft.-hoz, ellenkező esetben a javítás teljesítésére vonatkozó megállapodás nem jön létre.

1.2. Az Entegro Kft. ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek az ÁJF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁJF feltételeit változtatás nélkül elfogadja; amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az ÁJF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak az Entegro Kft. előzetes, kifejezett elfogadó nyilatkozatával jön létre.

2. Felhasznált anyagok

2.1. Minden alkatrész vagy részegység, melyet az Entegro Kft. a javításhoz biztosít, szabványos, új vagy azzal azonos használati értékű.

2.2. Eltérő kikötés hiányában a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék – külön díj felszámítása nélkül a HP tulajdonába kerülnek.

3. Szolgáltatási díj

3.1. A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) – beleértve az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díjakat is – a szerviz eseti javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó, mindenkori hatályos ár-és díjtételei alapján kerül megállapításra, és tartalmazza a munkadíjat, az anyagköltséget, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban a kellékanyagok (toner, tintapatron stb.) cseréjét, felújítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat ellenkező kifejezett kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a HP tulajdonába kerülnek. Az Entegro Kft. jogosult átalány díj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

3.2. A megrendelőnek – helyszínen végzett szolgáltatás esetén – a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. Az Entegro Kft. felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a munkadíjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

3.3. Az Entegro Kft. a szolgáltatás teljesítését a Megrendelő Entegro Kft. általi hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függővé teheti. Amennyiben a megrendelő hitelképessége nem megfelelő, az Entegro Kft. az egyedi szerződés létrehozását megtagadhatja, vagy – amennyiben az egyedi szerződés már létrejött – azt egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja. Az Entegro Kft. a szolgáltatás megkezdését vagy teljesítését előleg fizetéséhez vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti.

3.4. Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat az Entegro Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, jogszabályváltozás, az USD vagy az EUR árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj tájékoztató jellegű, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges Szolgáltatási Díj az ajánlatban megadottól eltérhet, a termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka vagy mértéke nyomán. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a szerviz a megrendelő kérésére a túllépés okáról írásos kimutatást készít.

3.5. Az Entegro Kft. a Szolgáltatási Díj ÁFA-val növelt összegéről a számlát a munkalap alapján állítja ki.

3.6. A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz vagy bankkártyás fizetés. A fizetés teljesítéséig az Entegro Kft. jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat az Entegro Kft. részére a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

3.7. Amennyiben a javítás szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a megrendelőt terheli. Az Entegro Kft. értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított terméknek az értesítés elküldésétől számított, tíz naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén az Entegro Kft. naponta nettó 500,-Ft tárolási költséget érvényesíthet. Hatvan napot meghaladó átvételi késedelem esetén az Entegro Kft. jogosult az eszköz értékesítésére, amelyet követően a megrendelővel elszámol.

4. Jótállás, szavatosság

4.1. Az Entegro Kft. az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 3 (három) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a javító, karbantartó szolgáltatásra, a karbantartás során végzett tevékenységre, a termékre vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre.

4.2. Az Entegro Kft. a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

4.3. Az Entegro Kft. a fenti 4.1 alpont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség az Entegro Kft.-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.

4.4. Entegro Kft. nyomtatók vonatkozásában az utántöltött/módosított fogyóanyagok (tintapatron, toner) használatából eredő károkért a megrendelő tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba utántöltött/módosított kellékanyagok használata miatt következett be, úgy a hiba kijavítása a jelen 4. pont szerinti jótállás keretében nem követelhető.

4.5. A megrendelő köteles az Entegro Kft.-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.6. A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, Entegro Kft. által kiállított számla alapján érvényesítheti.

5. Felelősségkorlátozás

5.1. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; az Entegro Kft. a javító/karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szerviz nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

5.2. Az Entegro Kft. nem felel továbbá következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért.

5.3. Az Entegro Kft. felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke, vagy tízmillió (10.000.000,-) forint – amelyik a kettő közül a kisebb összeg – értékében korlátozott.

5.4. A megrendelő a jelen ÁJF-ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket az Entegro Kft. által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el.

5.5. A megrendelő kárigényét az Entegro Kft.-vel szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – a kár bekövetkeztétől számított 18 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6. Vis major

6.1. Az Entegro Kft. nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

6.2. Vis major esetén az Enttegro Kft. által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis major esetén az Entegro Kft. jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani az Entegro Kft. szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a szerviz szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a szerviz szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

7.2. A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől csütörtökig 8.30-17.00 óráig, pénteken 8.30-14.30-ig. Az Entegro Kft. a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Külön díj fejében van lehetőség a szolgáltatási időszakon kívüli időben a szolgáltatások igénybevételére.

7.3. Az ÁJF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁJF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

7.4. A felek között felmerülő jogviták eldöntésére – hatáskör függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.